Ledige stillinger

Me treng ny medarbeidar i reinhaldsavdelinga for KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

4352 KLEPPE


Telefon: 51429749

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


I reinhaldsavdelinga er me 41 medararbeidarar. Arbeidslivet endrer seg raskt og krav til kompetanse blant arbeidstakarane auker. I dei seinare åra har me gjennomført ei rekkje kurs – og kompetansehevande tiltak i avdelinga, der målet er å visa at jobben vår er mykje meir enn berre fjerna smuss. Me vil fortsetja utviklinga med kurs og kompetanseauke for å vera i stand til å meistre framtidas utfordringar.

For å sikra lik kvalitet på reingjeringa og variasjon i arbeidsoppgåvene for den einskilde tilsette, har me innført rulleringssystem. Ingen har fast arbeidsstad, men rullerer mellom dei einskilde kommunale bygga.

Me treng ny medarbeidar i reinhaldsavdelinga

Arbeidsoppgåver: Reinhald i kommunale bygg; skular, barnehagar og institusjonar

Me arbeider etter innemiljøstandarden og vektlegg kommunikasjon og samhandling i avdelinga. Arbeidstid frå 0500 – 1330 og fylgjer ikkje skuleruta.

Om tilsetjing internt kan det verta aktuelt å tilsetja i 66,67 % – opplys i søknaden om du og er interessert i denne stillinga.

Den som vert tilsett må leggja fram politiattest, jf. strafferegisterlovar.

Attestar og vitnemål må takast med ved eventuelt intervju.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-03-34 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

job_industry: [Vaktmestere, renhold og renovasjon, Restaurant og forpleining]

job_function: Renholder (bedrift)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere