Ledige stillinger

Saksbehandlar barnevern for TIME KOMMUNE KIRKEGÅRDSDRIFT

TIME KOMMUNE KIRKEGÅRDSDRIFT

ARNE GARBORGS VEG 1
4340 BRYNE


Telefon: +47 51 77 61 86

Web:

https://rekruttering.time.kommune.no/recruitment/opening?0


«Me skal gjera kvarandre gode» er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.
Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, tilsette, besøkjande og næringsliv.
Time kommune har 18 800 innbyggjarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og haldeplass for Jærbanen.

Saksbehandlar barnevern

Me søkjer

Saksbehandlar i barnevernet, 100 % fast stilling i omsorgsavdelinga.

Om arbeidsplassen

Time kommune har dei tre tenesteområdene samfunn, omsorg og oppvekst.

Barnevernstenesta i Time er plassert i oppvekst, saman med barnehager, skuler,

helsestasjonen og PPT. Barnevernstenesta er delt inn i mottak-, undersøkelse

og oppfølgingsavdeling, interkommunal tiltaksavdeling om omsorgsavdelinga.

Me tilbyr • Ein spanande og utfordrande stilling i eit krevjande arbeidsmiljø


 • Engasjerte og dyktige kollegaer


 • Godt arbeidsmiljø


 • Fleksitid


 • Pensjon i KLP

Om arbeidsoppgåvene


 • Oppfølging av barn/unge plassert i fosterheim, institusjon og ettervern


 • Oppfølging av fosterheim


 • Saksbehandling etter lov om barneverntenester


 • Delta i tverrfaglege samarbeidsfora


 • Vera barneverntenesta sin partsrepresentant i ulike rettsinstansar


 • Ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne


 • Kunne håndtere og ivareta mennesker i krise

Kvalifikasjonar

Minimum bachelor som barnevernpedagog, sosionom eller annan liknande utdanning.

Personlige egenskaper;


 • Væra reflektert og lyttande i møte med barn, pårørende og samarbeidsparter


 • Respekt for alle som en kommer i kontakt med gjennom arbeidet


 • Arbeide målretta og selvstendig


 • Evne til å lytte og gje konstruktiv veiledning


 • Identifisere behov og tilby rett tiltak


 • Kunne observere og rapportere den en observerer


 • Kunne samarbeide med andre instanser


 • Kunne tåle motstand og press


 • Være kreativ og fleksibel


 • Det er ønskelig med erfaring fra fosterheimsarbeid


 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner

Andre krav

Politiattest og førerkort

Elektronisk søknadsprosess

Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved

attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via

servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv

om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering.

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte

til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Kontaktperson

Reidun Hjelmervik, Barnevernssjef, tlf: 51776027, mobil: 48052403, reidun.hjelmervik@time.kommune.no

Åshild Dagmar Hanssen Bjørnevoll, Fagutviklar, tlf: 51776186, mobil: 47513916, ashild.bjornevoll@time.kommune.no

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-05-55 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Finn

employer: TIME KOMMUNE KIRKEGÅRDSDRIFT

job_industry: [Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid]

job_function: Barnevernspedagog

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere