Ledige stillinger

Me treng ny medarbeidar i reinhaldsavdelinga for KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

4352 KLEPPE


Telefon: 51429749
E-post:

hanne-marie.boe.netland@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


I reinhaldsavdelinga er me 41 medararbeidarar. Arbeidslivet endrer seg raskt og krav til kompetanse blant arbeidstakarane auker. I dei seinare åra har me gjennomført ei rekkje kurs – og kompetansehevande tiltak i avdelinga, der målet er å visa at jobben vår er mykje meir enn berre fjerna smuss. Me vil fortsetja utviklinga med kurs og kompetanseauke for å vera i stand til å meistre framtidas utfordringar.

For å sikra lik kvalitet på reingjeringa og variasjon i arbeidsoppgåvene for den einskilde tilsette, har me innført rulleringssystem. Ingen har fast arbeidsstad, men rullerer mellom dei einskilde kommunale bygga.

Me treng ny medarbeidar i reinhaldsavdelinga

Vi søker etter to faste stillingar i 100 % og ein stilling i 66,67 %, samt eit vikariat i 100 % fom 01.08.19 tom 27.03.19.

Arbeidsoppgåver: Reinhald i kommunale bygg; skular, barnehagar og institusjonar

Me arbeider etter innemiljøstandarden og vektlegg kommunikasjon og samhandling i avdelinga. Arbeidstid frå 0500 – 1330 og fylgjer ikkje skuleruta.

Den som vert tilsett må leggja fram politiattest, jf. strafferegisterlovar.

Attestar og vitnemål må takast med ved eventuelt intervju.

Krav til kompetanse

  • organisering, teamarbeid og kursverksemd krev at den som vert tilsett har gode norskkunnskapar
  • søkjar med fagbrev vert prioritert

Ønsket kompetanse
  • pga organisering med rullering må den som vert tilsett har førarkort og disponera eigen bil

Personlige egenskaper
  • interesse og ønskje om konstant læring og utvikling
  • positiv, fleksibel og serviceinnstilt
  • det vil bli lagt vekt på kommunikasjon og samhandling
  • god orden og ryddighet

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-06-20 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

job_industry: [Vaktmestere, renhold og renovasjon, Restaurant og forpleining]

job_function: Renholder (bedrift)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere