Nyheter

Planer for nye Nærbø sentrum - Illustrasjon: Mad Arkitekter

Nå skal Nærbø sentrum fornyes

Kommunestyret i Hå la forslaget til kommunedelplan for Nærbø sentrum ut til høring 14. juni, med høringsfrist 12. september, og de inviterer nå innbyggerne til å komme med sin input. – Målet er å gjøre Nærbø til et enda bedre sted å bo og drive forretning, sier seniorrådgiver i Hå kommune Ole Vikse.

Dato: 14. juni 2018 |

Illustasjon av nye Nærbø sentrum: Mad Arkitekter

– Forslag til kommunedelplan for Nærbø sentrum viser hvordan vi skal utvikle et trygt, trivelig og tilgjengelig sentrum. Planforslaget er et resultat av en planprosess basert på en kontinuerlig dialog mellom politikere og administrasjon. Administrasjonen har gjennom planprosessen utarbeidet flere temanotater, og lagt disse fram for kommuneplanutvalget til behandling, forklarer Ole Vikse.

Ole Vikse er seniorrådgiver i Hå kommune

Det er lagt særlig vekt på at planarbeidet skal være åpent og tilgjengelig, med bred medvirkning fra innbyggerne. Det er brukt medvirkningsmetoder som gjestebud, folkemøter, ulike typer verksted og barnetråkk. Politikerne har stilt opp i medvirkningsprosessen, og bidratt til en lavterskeldialog mellom innbyggere og folkevalgte.

– Det har kommet flere gode forslag, og det har vært mulig å danne seg et inntrykk av hva folk syns om Nærbø sentrum og hva som kan forbedres. «Nye» Nærbø sentrum skal bidra til identitet og bygge videre på eksisterende kvaliteter som stasjonsby, samtidig som vi skal skape noe helt nytt, fastslår Vikse.

Les mer om sentrumsplanen her

Helhetlig struktur med tydelig kjerne
For å få en bedre struktur i dagens sentrumsareal er området delt opp i ulike sentrumssoner med egen overordnede bebyggelsesstruktur. Planforslaget legger opp til å etablere en helhetlig struktur som binder sammen den nye sentrumskjernen, skaper liv i sentrum ved bevisst lokalisering og sambruk, bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og aktiviserer offentlige uterom.

– Planforslaget definerer en ny sentrumskjerne som er konsentrert rundt jernbanestasjonen, torget og parken, samtidig som sentrumsavgrensingen integrerer dagens største handelsområder i et mer kompakt og velfungerende sentrum, beskriver Vikse.

Du kan se den overordnede planstrategien for Hå kommune her

Levende sentrum med attraktive møteplasser
Videre utbygging i sentrum skal skje i form av ulike utbyggingsprosjekter med publikumsrettede funksjoner som binder sammen dagens kjøpesenter i et mer kompakt sentrum, og at det vektlegges synergieffekter mellom formål som kultur, service og tjenesteyting.

Nærbø skal bli et enda mer attraktivt sted å bo og drive bedrift.

– Planforslaget legger opp til at handelen skal vokse fra innsiden og ut, med utgangspunkt i handlesentrene og i takt med befolkningsveksten. Det foreslås en restriktiv lokalisering som sikrer at handel blir konsentrert i sentrumskjernen. Krav om forretningslokaler i første etasje i nye boligblokker skal gi levende og aktive fasader, men planforslaget åpner opp for at de kan romme ulike funksjoner i påvente av at handelen tar seg opp, sier Vikse, som tror at dette grepet vil hjelpe med å tiltrekke nye, spennende næringsaktører til Nærbø.

– Det er viktig. Handel og næringsaktivitet er en sentral forutsetning for videreutvikling av sentrum, samtidig som planforslaget legger til rette for en funksjonell variasjon og tilgjengelighet til et mangfold av fellesgoder. Det legges samtidig vekt på å tilrettelegge for attraktive møteplasser og sosialt liv for alle generasjoner og brukergrupper.

Hå kommune er en del av LINK Jæren, som jobber for å tiltrekke både beboere og bedrifter til Jæren – les mer på www.linkjaren.no

Grønne tverrforbindelser binder sentrum sammen
En gjennomgående grøntstruktur er et av de viktigste grepene i planforslaget, både for å knytte sammen eksisterende kvaliteter i Nærbø sentrum, og for å knytte sammen nye torg og møteplasser.

– Grøntstrukturen vil gå innom mange av møteplassene som strekker seg inn mot torget og parken. Sentrumsområdet blir endret fra utflytende asfaltflater og mindre sammenhengende grøntstruktur til et tilrettelagt torg og park som er knyttet sammen med møteplassene som blir koblet opp til grøntstrukturen rundt sentrumsområdet. Det vil bli veldig fint, mener Vikse.

Vil du vite mer om hva som skjer på Jæren? Meld deg på nyhetsbrev og følg LINK Jæren på Facebook her!

Gange, sykkel og kollektivtransport fremfor bil
Den nye sentrumsplanen bygger på et viktig prinsipp om å lokalisere boliger, infrastruktur og tjenester i en kompakt sentrumskjerne for å redusere transportbehovet og legge til rette for mer klima- og miljøvennlige transportformer som kollektivtransport, sykkel og gange.

Levende sentrum med grønne lunger

– Det skal være enkelt og attraktivt å komme seg til og bevege seg rundt i Nærbø sentrum for myke trafikanter. Torggata skal utvikles som en bygate med spesielt god framkommelighet for syklende og gående. Deler av Jadarvegen og Lyngvegen vil bli stengt, og Jadarvegen som kommer fra sør avsluttes med en dropp-off ved stasjonsområdet.

Rundt stasjonen, ved møteplasser og andre viktige målpunkt skal det være gode løsninger for trygg parkering av sykler.

– God organisering av parkering er en nøkkelfaktor i planen for å lykkes med å skape et godt sentrumsmiljø som ikke er dominert av bilen. Planforslaget har derfor fokus på sambruk og etablering av parkeringsanlegg med god tilknytning til de trafikale hovedårene slik at de betjener sentrum på en best mulig måte, forteller Vikse, og avslutter:

– Alt i alt er dette en veldig god og innholdsrik plan som vi mener vil gjøre Nærbø og Hå kommune til et enda mer attraktivt sted å bosette seg i fremtiden. Vi er spent på hvilke tilbakemeldinger vi får, og inviterer de med hjerte for Nærbø om å involvere seg i denne saken, slik at vi får skapt et levende sentrum som folk ønsker å bruke.

Har du en mening om den nye sentrumsplanen? Benytt deg av dette skjemaet

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere