Planer for nye Nærbø sentrum - Illustrasjon: Mad Arkitekter

Nå skal Nærbø sentrum fornyes

Illustasjon av nye Nærbø sentrum: Mad Arkitekter

– Forslag til kommunedelplan for Nærbø sentrum viser hvordan vi skal utvikle et trygt, trivelig og tilgjengelig sentrum. Planforslaget er et resultat av en planprosess basert på en kontinuerlig dialog mellom politikere og administrasjon. Administrasjonen har gjennom planprosessen utarbeidet flere temanotater, og lagt disse fram for kommuneplanutvalget til behandling, forklarer Ole Vikse.

Ole Vikse er seniorrådgiver i Hå kommune

Det er lagt særlig vekt på at planarbeidet skal være åpent og tilgjengelig, med bred medvirkning fra innbyggerne. Det er brukt medvirkningsmetoder som gjestebud, folkemøter, ulike typer verksted og barnetråkk. Politikerne har stilt opp i medvirkningsprosessen, og bidratt til en lavterskeldialog mellom innbyggere og folkevalgte.

– Det har kommet flere gode forslag, og det har vært mulig å danne seg et inntrykk av hva folk syns om Nærbø sentrum og hva som kan forbedres. «Nye» Nærbø sentrum skal bidra til identitet og bygge videre på eksisterende kvaliteter som stasjonsby, samtidig som vi skal skape noe helt nytt, fastslår Vikse.

Les mer om sentrumsplanen her

Helhetlig struktur med tydelig kjerne
For å få en bedre struktur i dagens sentrumsareal er området delt opp i ulike sentrumssoner med egen overordnede bebyggelsesstruktur. Planforslaget legger opp til å etablere en helhetlig struktur som binder sammen den nye sentrumskjernen, skaper liv i sentrum ved bevisst lokalisering og sambruk, bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og aktiviserer offentlige uterom.

– Planforslaget definerer en ny sentrumskjerne som er konsentrert rundt jernbanestasjonen, torget og parken, samtidig som sentrumsavgrensingen integrerer dagens største handelsområder i et mer kompakt og velfungerende sentrum, beskriver Vikse.

Du kan se den overordnede planstrategien for Hå kommune her

Levende sentrum med attraktive møteplasser
Videre utbygging i sentrum skal skje i form av ulike utbyggingsprosjekter med publikumsrettede funksjoner som binder sammen dagens kjøpesenter i et mer kompakt sentrum, og at det vektlegges synergieffekter mellom formål som kultur, service og tjenesteyting.

Nærbø skal bli et enda mer attraktivt sted å bo og drive bedrift.

– Planforslaget legger opp til at handelen skal vokse fra innsiden og ut, med utgangspunkt i handlesentrene og i takt med befolkningsveksten. Det foreslås en restriktiv lokalisering som sikrer at handel blir konsentrert i sentrumskjernen. Krav om forretningslokaler i første etasje i nye boligblokker skal gi levende og aktive fasader, men planforslaget åpner opp for at de kan romme ulike funksjoner i påvente av at handelen tar seg opp, sier Vikse, som tror at dette grepet vil hjelpe med å tiltrekke nye, spennende næringsaktører til Nærbø.

– Det er viktig. Handel og næringsaktivitet er en sentral forutsetning for videreutvikling av sentrum, samtidig som planforslaget legger til rette for en funksjonell variasjon og tilgjengelighet til et mangfold av fellesgoder. Det legges samtidig vekt på å tilrettelegge for attraktive møteplasser og sosialt liv for alle generasjoner og brukergrupper.

Hå kommune er en del av LINK Jæren, som jobber for å tiltrekke både beboere og bedrifter til Jæren – les mer på www.linkjaren.no

Grønne tverrforbindelser binder sentrum sammen
En gjennomgående grøntstruktur er et av de viktigste grepene i planforslaget, både for å knytte sammen eksisterende kvaliteter i Nærbø sentrum, og for å knytte sammen nye torg og møteplasser.

– Grøntstrukturen vil gå innom mange av møteplassene som strekker seg inn mot torget og parken. Sentrumsområdet blir endret fra utflytende asfaltflater og mindre sammenhengende grøntstruktur til et tilrettelagt torg og park som er knyttet sammen med møteplassene som blir koblet opp til grøntstrukturen rundt sentrumsområdet. Det vil bli veldig fint, mener Vikse.

Vil du vite mer om hva som skjer på Jæren? Meld deg på nyhetsbrev og følg LINK Jæren på Facebook her!

Gange, sykkel og kollektivtransport fremfor bil
Den nye sentrumsplanen bygger på et viktig prinsipp om å lokalisere boliger, infrastruktur og tjenester i en kompakt sentrumskjerne for å redusere transportbehovet og legge til rette for mer klima- og miljøvennlige transportformer som kollektivtransport, sykkel og gange.

Levende sentrum med grønne lunger

– Det skal være enkelt og attraktivt å komme seg til og bevege seg rundt i Nærbø sentrum for myke trafikanter. Torggata skal utvikles som en bygate med spesielt god framkommelighet for syklende og gående. Deler av Jadarvegen og Lyngvegen vil bli stengt, og Jadarvegen som kommer fra sør avsluttes med en dropp-off ved stasjonsområdet.

Rundt stasjonen, ved møteplasser og andre viktige målpunkt skal det være gode løsninger for trygg parkering av sykler.

– God organisering av parkering er en nøkkelfaktor i planen for å lykkes med å skape et godt sentrumsmiljø som ikke er dominert av bilen. Planforslaget har derfor fokus på sambruk og etablering av parkeringsanlegg med god tilknytning til de trafikale hovedårene slik at de betjener sentrum på en best mulig måte, forteller Vikse, og avslutter:

– Alt i alt er dette en veldig god og innholdsrik plan som vi mener vil gjøre Nærbø og Hå kommune til et enda mer attraktivt sted å bosette seg i fremtiden. Vi er spent på hvilke tilbakemeldinger vi får, og inviterer de med hjerte for Nærbø om å involvere seg i denne saken, slik at vi får skapt et levende sentrum som folk ønsker å bruke.

Har du en mening om den nye sentrumsplanen? Benytt deg av dette skjemaet

Positiv helsefremtid på Jæren

– Det er stort behov for helsefagarbeidere på Jæren i fremtiden, og det vil være gode jobbmuligheter innen hele bredden av helse og omsorg. Et heldekkende helsevesen er veldig viktig for å skape et bra bosted, og vi jobber alltid for å bidra til god rekruttering til yrket, sier Katrine Aure, førstekonsulent i Time kommune.

Time kommune er en av partnerne i LINK Jæren

Veien til en ny karriere
– Hvordan har du det i dag, spør Terje Egeland Solvor, en av beboerne på hans avdeling på Bryneheimen.

I vinter fant han en beskrivelse av Menn i helse, et rekrutteringsprosjekt som har som mål å gi menn som får støtte av NAV en vei til å bli helsefagarbeidere.

– Jeg kjente meg igjen i det som stod i den beskrivelsen – jeg var arbeidsledig, liker å jobbe med folk og kunne gjerne tenke meg å prøve ut en ny karriere i helsefaget. Først var tanken litt skremmende, men etter hvert som den modnet ble jeg mer sikker på at det var dette jeg ville. Så gikk det slag i slag fra jeg meldte interesse til informasjonsmøte til gruppeintervju, før jeg fikk gladnyheten om at jeg var én av de heldige som fikk være med i programmet, forteller helserekrutt Terje.

Lær mer om Menn i helse-prosjektet

Bra tilrettelegging av Time
Siden mars har Terje hatt praksis på Bryneheimen, med Torbjørg Johannsen som veileder. Hun er veldig glad for at flere, spesielt menn, får øynene opp for helsefaget.

Katrine Aure, Terje Egeland og Torbjørg Johansen forteller om viktigheten av et godt helsevesen i kommunen.

– Dette er et fantastisk yrke, med utrolig mange varierte jobbmuligheter. Terje har glidd rett inn i miljøet, og både medarbeidere og brukere setter stor pris på å ha ham her. Jeg syns det er veldig bra at Time kommune tilrettelegger for videre utvikling og rekruttering inn i faget – både gjennom program som Menn i helse, men også at de jobber med å få flere heltidsstillinger og en konkurransedyktig lønn, sier Torbjørg.

Neste skritt på veien for Terje blir sommerjobb innen helsevesenet, før han i høst begynner på VG1 programfag helse, samtidig som han går videre i praksis. Så, etter nyttår, bærer det videre til VG2.

– Jeg stortrivs på Bryneheimen, og har blitt veldig godt mottatt. Vi blir oppfordret til å prøve ut forskjellige greiner av helse- og omsorgsfaget når vi er i praksis, så jeg skal videre til en annen plass i høst, forklarer Terje.

Vil du jobbe i Time kommune? Se ledige stillinger her

Vinn-vinn-vinn
Menn i helse-prosjektet ble startet i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom NAV, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet, og Time kommune ble med på laget når andre runde startet i vinter. Målet er at stadig flere kommuner, som Klepp og Hå, skal bli med, at det skal bli enda flere praksis- og læreplasser, og at dette blir en del av den ordinære driften i kommunene, med inntak via NAV hvert år.

Menn i helse-prosjektet har vist seg å være en stor suksess

– Dette er et veldig bra konsept. Vi tror det er bra for både arbeidsmiljøet og for brukerne å få inn flere menn i omsorg, vi får gjennom dette rekruttert flere gode fagfolk inn i et område som trenger det, og i tillegg får arbeidsledige i kommunen som ikke hadde noe å gå til en ny utdanning og en vei tilbake til yrkeslivet. Det er vinn-vinn-vinn, fastslår Katrine.

Terje er i hvert fall veldig fornøyd med valget han har tatt, og sier at han ikke kunne tenke seg å vende tilbake til sin tidligere karriere innen logistikk.

– Dette er det mest givende arbeidet og den beste arbeidsplassen jeg har hatt. Hadde jeg visst hva dette yrket innebar tidligere, hadde jeg definitivt skiftet karriere for lenge siden. Så om andre som vurderer dette får sjansen – grip muligheten, inviterer Terje, og minner om at det vil mangle inntil 35000 fagarbeidere i helse- og omsorgsyrker innen 2035.

Vil du lære mer om jobbmulighetene på Jæren? Meld deg på LINK Jæren sitt nyhetsbrev her

Jæren trenger flere som Ruben

– Akkurat nå lager jeg arbeidstegninger til høyttaleranlegget i Hetlandshallen, forklarer Ruben Hagen.

28-åringen sitter foran datamaskinen på kontoret sitt hos DNF på Orstad. På skjermen kan en se en 3D-tegning av hvordan rør, ventilasjon og elektro skal bygges opp i den nye, doble håndballhallen, som blir et tilbygg til den eksisterende idrettshallen.

– Vi er i full gang. Nybygget skal være helt klar til skolestart, sier Ruben.

DNF er en av partnerbedriftene i LINK Jæren

– Unge, oppdaterte ansatte er gull verdt
Daglig leder i DNF, Jarl Nilsen, forteller at bedriften hans og de aller fleste andre jærbedrifter vil ha behov for flere som Ruben fremover; kreative og uredde mennesker med en formell utdannelse i bunn. Byggebransjen er stadig i fornyelse, og unge, oppdaterte ansatte er gull verdt.

– De som skal jobbe i byggebransjen må ha en høyere grunnkompetanse enn tidligere. Bransjen blir mer og mer digitalisert og krever gode datakunnskaper. I tillegg stilles det stadig høyere krav fra myndighetene om formell kompetanse, sier Jarl.

Vil du vite mer om hva som skjer på Jæren? Meld deg på LINK Jærens nyhetsbrev.

Stor utvikling i faget
Å utforme det tekniske anlegget i Hetlandshallen er en av mange spennende oppgaver Ruben har hatt siden han begynte i DNF i 2013. Hos bedriften, som er en teknisk totalleverandør innenfor VVS, elektro og automasjon, har han vært med på alt fra byggingen av nye Bryne videregående skole og Norwegian Outlet på Ålgård til boligprosjekter på Grannes. Hagen, som er utdannet fagskoletekniker innen elkraft, forteller om en hektisk, men givende hverdag.

– Det er bånn gass. Det er så mye utvikling innen elektro, så du må følge med hele tiden, men det synes jeg er spennende. Det jeg liker best med jobben er at jeg har kjekke kollegaer og mange forskjellige arbeidsoppgaver. Ingen dager er like, fastslår han.

Les mer om DNF her.

Økende behov
DNF blir høyst sannsynlig langt fra alene om å ønske seg flere kloke hoder i tiden fremover. NHO Vestlandet sitt Kompetansebarometer for 2017 viste blant annet at 21 prosent av medlemsbedriftene i «stor grad» kommer til å ha behov for flere ingeniører de neste fem årene. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med det undersøkelsen viste året før. Behovet for ingeniører ventes å bli ekstra stort innen data, elektro, bygg og anlegg.

Jæren byr på innovative bedrifter som gir ansvar – les mer om hvorfor dette er en god plass å jobbe og bo.

Oppfordrer jobbsøkere til å ta kontakt
Jarl forteller at DNF spesielt er på jakt etter personer med bachelor- eller mastergrad innen fag som energi og miljø, fornybar energi, vann, elektroingeniør eller andre relevante bygg- og miljøtekniske fag.

Vi prøver hele tiden å ligge i forkant av utviklingen og vil alltid ta i bruk de nyeste løsningene. Derfor trenger vi kreative folk som ikke er redde for å prøve ting som ikke har vært gjort før, sier han.

DNF-lederen oppfordrer jobbsøkere med relevant utdannelse til å ta kontakt.

Om vi ikke har en stilling ledig akkurat nå, vil vi alltid prøve å få det til dersom riktig person søker, sier han.

Se hvilke ledige stillinger som finnes på Jæren akkurat nå: linkjaeren.no/stilling

Gikk fagskole-veien
For Ruben Hagen sin del gikk veien til å få en høyere utdannelse gjennom Fagskolen Rogaland. Etter at han fikk fagbrev som elektriker i 2011, bestemte han seg raskt for å utdanne seg videre, og begynte på den tekniske fagskolen, som er et alternativ til høyskoler og universiteter. I tre år kombinerte han en 80 prosent-stilling som elektriker med deltidsstudier, noe som innebar kveldsundervisning, pensum og eksamener.

– Det var travelt, men verdt det, sier Ruben.

Utdannelsen gjorde ham kvalifisert til å ta på seg mange nye oppgaver hos DNF, og 28-åringen trives godt med et større ansvar.

– Det er kjempekjekt. Det er mye mer allsidig enn å bare skru på stikkontakter. Du må tenke mer fremover, sier han.

Utviklingsmuligheter
Ruben oppfordrer andre unge til å søke jobb på Jæren, og mener at jærske bedrifter er ypperlige arbeidssteder, spesielt om du har ambisjoner.

– Hvis du ønsker det, får du alltid en mulighet til å utvikle deg videre. Her får du sjansen, sier han.

Vil du komme til Jæren? Vi kobler folk og muligheter – les mer her på www.linkjaeren.no.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere